زل میزنی تو چش منو اونی که این وسط میمیره منم از ستین