سیاه چال چشم خمارت عمیقه والا والا دل بی تو حبسه دل بی تو زیر تیغه والا والا