تونستی نابودم کنی تونستی عشقم کی تا الان قدر منو دونستی عشقم