آخ چه آزاره قشنگی تو میتونی بجنگی واسه اون دل تنگی که میگیره